Μ. Παπαπετροπούλου & Α. Βανταράκης 1997. «Αναζήτηση εντεροϊών και αδενοϊών σε ακατέργαστα και κατεργασμένα λύματα νοσοκομείου με nested-PCR». Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 42(1): 110-114