54. «Αδυναμία πρόσβασης του Γενικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα της κρίσης. Αποτελέσματα (…) », 2016

«Αδυναμία πρόσβασης του Γενικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα της κρίσης. Αποτελέσματα από την εθνική μελέτη νοσηρότητας (ΕΜΕΝΟ)» 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2016