50. «Επιφανειακό Νερό και Δημόσια Υγεία», 2014

«Επιφανειακό Νερό και Δημόσια Υγεία», Αειφορική Διαχείριση Νερού ΑΔΕΠ, Πάτρα, 15/12/2014