5. «Απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli από το πόσιμο (…)», 2007

Α. Βανταράκης, Δ. Βενιέρη, Χ. Νικολαΐδης, Μ. Παπαπετροπούλου «Απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli από το πόσιμο νερό και τα αστικά λύματα: Πιθανές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία». Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, 2007, 52(3):180-187