4. «Προσωπική Υγιεινή και Καθημερινή Πρακτική», 2010

«Προσωπική Υγιεινή και Καθημερινή Πρακτική», Δήμος Παϊων, Γυμνάσιο και Λύκειο, 21/4/2010