3. «Ανίχνευση εντεροϊών -αδενοϊών στα λύματα νοσοκομείου με μοριακές (…)», 1996

Βανταράκης Α. & Μ. Παπαπετροπούλου. «Ανίχνευση εντεροϊών -αδενοϊών στα λύματα νοσοκομείου με μοριακές τεχνικές» Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Μικροβιολογίας, Θεσσαλονίκη 1996