15. «Ποιότητα πόσιμου νερού», «Ζωοτροφές και πόσιμο νερό (…)», 2008

«Ποιότητα πόσιμου νερού», Στρογγυλό τραπέζι «Ζωοτροφές και πόσιμο νερό παραγωγικών ζώων: Ασφάλεια παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής παραγωγικών ζώων, Υγιεινής-Ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης & προστασίας καταναλωτή», Αθήνα, 14-16 Μαρτίου 2008.