11. «Αντιμικροβιακή δράση του χαλκού και Δημόσια Υγεία», 2010

«Αντιμικροβιακή δράση του χαλκού και Δημόσια Υγεία» Εφημ.Πελοπόννησος, 5/12/2010